การจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก ของ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ