๑ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ   📥
📓 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ , ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
๒ การสืบสวนข้อเท็จจริง   📥
📓 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖
📓 การสืบสวนก่อน กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ใช้บังคับและสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป
📓 การขยายระยะเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริง, การสอบสวน, การตรวจสอบข้อเท็จจริง
📓 ห้ามตั้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นกรรมการ
📓 การให้ถ้อยคำกลับไปกลับมา
📓 การรอฟังผลคดีอาญาประกอบการพิจารณาลงโทษ
📓 แนวทางการพิจารณาเบื้องต้น
📓 กำชับผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาสั่งการทางวินัยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
📓 แนวทางปฏิบัติกรณีบัตรสนเท่ห์ ร้องเรียน
📓 แผนผังขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง
๓ กรณีไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน   📥
📓 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.๒๕๔๗
๔ การสอบสวนทางวินัย   📥
📓 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗
📓 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗
📓 กำชับการแจ้งข้อกล่าวหา
📓 ห้ามตั้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นกรรมการ
📓 การให้ถ้อยคำกลับไปกลับมา
📓 คุณสมบัติของกรรมการสอบสวน
📓 แนวทางการดำเนินการตามมาตรา ๙๔ (สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันออกจากราชการ)
📓 ตั้งกรรมการสอบสวนก่อนการลาออกมีผล (ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกฯ พ.ศ.๒๕๕๐)
📓 แผนผังขั้นตอนการสอบสวนทางวินัย
📓 ตั้งกรรมการสอบสวนกรณีทำผิดวินัยร้ายแรงร่วมกัน (ไม่ต้องแยกสำนวน)
  ๕ การพักราชการและออกจากราชการไว้ก่อน   📥
📓 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๔๗
📓 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
📓 แนวทางปฏิบัติกรณีต้องหาคดีอาญาแล้วหลบหนี
๖ ระยะเวลาพิจารณาสั่งการทางวินัย และการกลับคืนสู่ฐานะเดิม   📥
📓 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเหตุจำเป็นในการขยายเวลาการพิจารณาสั่งการทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ ๑๕๙
📓 แบบฟอร์มคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจกลับคืนสู่ฐานะเดิม
๗ อำนาจการลงโทษ   📥
📓 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ ภาคทัณฑ์
📓 ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๗
📓 ตารางอำนาจและอัตราการลงโทษข้าราชการตำรวจที่ ก.ตร.กำหนด
๘ วิธีการออกคำสั่งลงโทษ   📥
📓 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗
📓 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษ
📓 ตามคำสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับสู่ฐานะเดิม พ.ศ.๒๕๔๗
📓 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗
๙ ระดับโทษและบางกรณีที่มีการสั่งเป็นการเฉพาะ   📥
📓 ระดับโทษ ตร., หลักการพิจารณาความผิด กำหนดโทษฯ และแนวทางการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
📓 ระดับโทษวินัยร้ายแรง ก.ตร.
📓 หลักเกณฑ์การพิจารณากรณีประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
📓 ระดับโทษกรณีพิมพ์ลายนิ้วมือ, หมายจับ, ตำหนิรูปพรรณ
📓 ระดับโทษกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการจับกุมผู้ใช้รถใช้ถนน
📓 แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา
📓 แนวทางดำเนินการกรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
📓 แนวทางพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
📓 การจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์
📓 การเข้าสนามม้า
📓 การละทิ้งหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ
📓 บกพร่องในการป้องกันปราบปรามอบายมุข (คำสั่ง ตร.ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘)
📓 การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
📓 การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา และมาตรการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัด การสอบสวนคดีอาญา (คำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖)
📓 การให้ข่าว แถลงข่าว สัมภาษณ์สื่อมวลชน
📓 กรณีปรากฏข่าวทางสื่อมวลชน เป็นที่สนใจของประชาชนโดยมีข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง
📓 การเรียกเก็บเงินค่าตู้จุดตรวจ (ตู้แดง)
📓 ขาดหรือละเลยไม่เข้าร่วมแผนต่าง ๆ
📓 การดำเนินการเกี่ยวกับรถที่จอดไว้ตามสถานีตำรวจและหน่วยงานต่าง ๆ
📓 การตัดต้นไม้, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อาคารสิ่งก่อสร้าง
📓 การวางตัวเป็นกลางของข้าราชการตำรวจ และห้ามชุมนุมเพื่อล้มล้างการปกครอง
📓 การกวดขันดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องสงสัยอาจเป็นโรค หรืออาการทางระบบจิตประสาท
📓 ได้รับจัดสรรหรือโอนงบฯแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบเป็นเหตุให้งบฯ พับไป
📓 ห้ามปล่อยเงินกู้นอกระบบหรือเข้าไปเกี่ยวข้องคุ้มครองทวงหนี้ให้แก่ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ
📓 ไม่ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาให้กว้างขวางเปิดเผยแพร่หลายตามระเบียบการพัสดุ
๑๐ การลดหย่อนผ่อนโทษ   📥
📓 หลักการพิจารณาความผิด กำหนดโทษและการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
📓 การบันทึกผลงานและคุณความดี
๑๑ การว่ากล่าวตักเตือน   📥
📓 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งว่ากล่าวตักเตือน
📓 แบบฟอร์มบันทึกว่ากล่าวตักเตือน
๑๒ การอุทธรณ์   📥
📓 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๔๗
📓 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเหตุจ􀄞ำเป็นในการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๔๗
📓 สรุปหลักการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมแผนผังขั้นตอนการอุทธรณ์
๑๓ การร้องทุกข์   📥
📓 สรุปหลักการร้องทุกข์พร้อมแผนผังขั้นตอนการร้องทุกข์
๑๔ การถอดยศ   📥
📓 ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการถอดยศ พ.ศ.๒๕๔๗
๑๕ เงินของผู้ถูกดำเนินการทางวินัย   📥
📓 พ.ร.บ.เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.๒๕๐๒
📓 พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือนฯ พ.ศ.๒๕๓๕, ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕, ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๙ , ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๙
📓 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการตำรวจที่ไม่ยอมรับทราบคำสั่งให้ออกจากราชการ
📓 การจ่ายเงินเดือนระหว่างควบคุมตัวตามค􀄞ำพิพากษาของศาล
📓 ระเบียบการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ
📓 โดยคำสั่งลงโทษทางวินัยฯแล้วได้รับการพิจารณายกเลิกฯ
📓 การจ่ายเงินเดือนกรณีศาลปกครองวินิจฉัยว่าคำสั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้เพิกถอนคำสั่ง
📓 ถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยกรณีถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยร้ายแรงจะพิจารณาเงินเดือนได้เมื่อคดีหรือกรณีวินัย รวมทั้งการร้องทุกข์อุทธรณ์ ถึงที่สุดแล้ว
📓 กระทรวงการคลังขอความร่วมมือระบุในคำสั่งให้ออกจากราชการให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการพิจารณาบำเหน็จบำนาญ
📓 การจ่ายเงินเดือนระหว่างพักราชการให้ผู้ถูกสั่งพักราชการเต็มจำนวน
📓 การคืนเงินเดือนที่ถูกตัดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษใหม่ (กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษเพิ่มขึ้นหรือกลับสู่ฐานะเดิม พ.ศ.๒๕๔๗)
📓 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับทางวินัยหรือสิทธิประโยชน์หลังถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการและตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกพักราชการ
📓 พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓
📓 การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง, ต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
📓 การขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง, ต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา โดยกรณียังไม่ถึงที่สุด
📓 การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๑๖ การรายงานและการมอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย   📥
📓 ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ ของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗ (การรายงานและกรณีถึงที่สุดของการดำเนินการทางวินัย)
📓 การมอบอำนาจการดำเนินการทางวินัยฯ (คำสั่ง ตร.ที่ ๔๓๖/๒๕๔๘)
๑๗ กรณีเกี่ยวกับ ป.ป.ช.   📥
📓 แนวทางการดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับ ป.ป.ช.
📓 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่าง ตร. และ ป.ป.ช.
📓 ระเบียบ ตร. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ ในการด􀄞ำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย ป.ป.ช. พ.ศ.๒๕๔๖
📓 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. พ.ศ.๒๕๔๒, ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
📓 พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑
📓 ประกาศ ป.ป.ช. ตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
📓 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
📓 การรอฟังผลการชี้มูลความผิดของ ป.ป.ช. ในการพิจารณาสั่งการทางวินัย (คำสั่ง ตร.๔๓๖/๒๕๔๘ ข้อ ๑๓)
📓 ป.ป.ช.ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างไต่สวนไม่ควรนำไปเป็นเหตุผลในทางที่เป็นโทษแก่เจ้าหน้าที่
๑๘ ประจำหรือสำรองราชการ   📥
📓 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำ ตร.ฯ หรือสำรองราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
📓 มติ ก.ตร. การสั่งประจำส่วนราชการกรณีถูกออกจากราชการและต่อมาด้รับคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ
๑๙ การสั่งให้ออกจากราชการ   📥
📓 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๔๗
📓 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗
📓 การตั้งคณะกรรมการสอบสวนฐานประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ฯ กรณีวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง
📓 การพิจารณาสั่งให้ออกหย่อนความสามารถฯ หรือ ประพฤติตนไม่เหมาะสมฯ ตามที่ปรากฏในระดับโทษ ก.ตร. และ ตร.
📓 ระเบียบ ตร. การออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย, กรณีสมัครไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ
๒๐ การควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและวินัย   📥
📓 มาตรการควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและวินัย (คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗, ๑๓๓๒/๒๕๔๐)
📓 กำชับการปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ และโทษของผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด
📓 การสร้างจิตส􀄞ำนึกด้วยการจัดประชุมอบรมและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
📓 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑, ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ / แนวทางการรายงานตามกฎ ก.ตร.ฯ
📓 ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย พ.ศ.๒๕๔๙ / การดำเนินการตามระเบียบ ก.ตร.ฯ
๒๑ ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑ ความประพฤติและระเบียบวินัย   📥
📓 บทที่ ๑ การสอบสวนกรณีข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการอื่น
📓 บทที่ ๒ วิธีปฏิบัติเมื่อข้าราชการตำรวจกระทำผิดอาญา
📓 บทที่ ๓ การรายงานเมื่อข้าราชการตำรวจต้องคดี
📓 บทที่ ๔ การใช้แบบพิมพ์และการเรียงลำดับเอกสารในสำนวน
📓 ระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการฯที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๘
📓 แนวทางการประสานงานอัยการแก้ต่างคดีอาญา (คำสั่ง ตร.ที่ ๓๘๒/๒๕๕๕)
📓 การรายงานตนต้องคดีอาญา ให้รายงานเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ของผู้รายงานตน
๒๒ การล้างมลทิน   📥
📓 พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ พ.ศ.๒๕๕๐
อาคาร 5 ชั้น 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Copyright © 2017 by Disciplinary Division  :  All Rights reserved  :  E-Mail: [email protected]