การดำเนินการ

ผบ.ตร.กำชับและสั่งการเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัย

- หนังสือ ตร.๐๐๐๖.๒/๐๐๘ ๑๒ ต.ค.๕๕ ข้าราชการตำรวจทุกหน่วยที่มีที่ตั้งใน ตร.ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย แต่งเครื่องแบบตามระเบียบ รักษาระเบียบการเคารพ ขับขี่ยานพาหนะใน ตร.ด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้ความเร็วฯ ให้ ผบ.ทุกระดับชั้นประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและกำชับกวดขันผู้ใต้บัญชาฯ

- โทรสาร ตร.๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๘๗ ๒๔ ต.ค.๕๕ กำชับ ผบ.ทุกระดับชั้นให้กวดขัน กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการทางอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาด ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและพิจารณาข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ทุกราย

- หนังสือ ตร.๐๐๐๖.๒/ว๑๓๒ ๑๔ พ.ย.๕๕ ห้ามข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการชุมนุมซึ่งมีลักษณะขัดรัฐธรรมนูญ ม๖๘ (เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย) และให้ ผบ.ชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทราบถึงสิทธิเสรีภาพและข้อจำกัดเกี่ยวกับการชุมนุม

- โทรสาร ตร.๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๐๓๖๕/ ๖ ธ.ค.๕๕ กำชับ ข้าราชการตำรวจให้แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ฯ ใช้อาวุธปืนให้ถูกต้องตามกฏแห่งความปลอดภัยฯ ให้ ผบ.ประชุมชี้แจง

- โทรสาร ตร.๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๐๔๓๖ ๑๗ ธ.ค.๕๕ กำชับการใช้รถยนต์ราชการ ต้องสำเนาคำสั่งอนุมัติให้เดินทางไปราชการติดไปด้วย ผู้ขับขี่ต้องแต่งเครื่องแบบฯ ผบ.ต้องชี้แจง แนะนำ ควบคุมตรวจสอบการใช้รถฯ

- โทรสาร ตร.๐๐๐๖.๓/๐๓ ๔ ม.ค.๕๖ ผบ.ต้องเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ต้องจัดทำสถิติข้าราชการตำรวจที่ถูกดำเนินการทางวินัย ต้องจัดประชุมอบรมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญช่าทราบข้อห้ามและข้อปฏิบัติฯ ต้องสอดส่องกรณีผู้ใต้บังคับบัญชามีทรัพย์สินเกินฐานะหรือกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ให้ติดตามตัวในทันทีเพื่อขจัดโอกาสกระทำผิดอย่างอื่นในทางที่ร้ายแรง คำสั่งมอบหมายตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ต้องชัดเจนทั่วถึงลดหลั่นแต่ละกลุ่มไม่เกิน ๔-๕ คน กรณียาเสพติดโดยเฉพาะคดีเสพหรือจำหน่ายซึ่งน่าจะมีพฤติการณ์มาก่อนถูกจับ ผบ.อ้างเหตุเพียงได้ประชุมชี้แจงแล้ว ยังไม่พอฟังได้ว่าไม่บกพร่อง ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาผิดวินัยร้ายแรง ผบ.รับโทษอย่างต่ำกักยาม ถ้าไม่ร้ายแรงอย่างต่ำภาคฑัณฑ์

- หนังสือ ตร.๐๐๖.๒/ว๐๒ ๔ ม.ค.๕๖ มีข้าราชการตำรวจเคลื่อนไหวคัดค้านแนวทางการแต่งตั้ง พงส.ไป จชต. ทั้งที่ทราบว่า จชต.ขาดแคลน ถือว่าไม่อยู่ในระเบียบวินัยไม่มีอุดมคติและจรรยาบรรณ ไม่มีความกล้าหาญ ขาดจิตสำนึกที่ดี ทำให้ภาพลักษณ์ ตร.เสื่อมเสีย ให้ ผบ.ทุกระดับชั้นประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กำชับไม่ให้เอาเยี่ยงอย่าง

- หนังสือ ตร.๐๐๐๖.๓/ว๐๙ ๒๔ ม.ค.๕๖ ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการทางวินัยในเรื่องต่างๆ เช่น การพิจารณาเบื้องต้นในการแต่งตั้งคณะ กก.สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ในการสืบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งหรือในกรณีไม่มีมูล, ผบ.ต้องเร่งรัดการสืบสวนหรือสอบสวนให้เสร็จภายในเวลาที่ กม.กำหนด, ผบ.ไม่จำต้องรอฟังผลคดีอาญาหรือรอฟังจนผลคดีถึงที่สุดในการสั่งการทางวินัย แม้อัยการหรือศาลจะมีความเห็นแตกต่างก็ไม่ต้องรับผิดหากกระทำถูก กม.และสุจริต, การลงโทษต้องเป็นไปตามระดับที่ ตร.หรือ ก.ตร.กำหนด, ผบ.ช่วยเหลือหรือปกปิดความผิดถือว่ากระทำผิดวินัย

- หนังสือ ตร.๐๐๖.๒/ว ๑๒ ลง ๒๘ ม.ค.๕๖ การแต่งกายเครื่องแบบตำรวจต้องถูกต้องและสะอาดเรียบร้อย ผมต้องไม่ยาวหรือไว้หนวดเคราไม่สุภาพเรียบร้อย ต้องแสดงความเคารพผู้มียศสูงกว่า

- หนังสือ ตร.๐๐๖.๒/ว ๑๔ ลง ๒๕ ม.ค.๕๖ กำชับการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๓ มี.ค.๕๖

- วิทยุ ตร.๐๐๐๑(ศปก.ตร)/๑๓๘ ๒๖ ม.ค.๕๖ ข้อ ๙.๑ ปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะการบังคับใช้แรงงานเด็ก การบังคับขอทาน แรงงานประมง การบังคับค้าประเวณี ต้องกวดขัน หากมีหน่วยอื่นเข้าจับกุม ผบ.จะต้องรับผิดชอบในความบกพร่อง ข้อ ๙.๔ ทุกหน่วยที่รับข้อมูลจากศูนย์ ๑๕๙๙ โดยเฉพาะเรื่องบ่อนการพนัน ตู้ม้าไฟฟ้า สถานบริการเปิดเกินเวลา ให้ไปตรวจสอบพิสูจน์และดำเนินการตามกฏหมาย หากไม่ดำเนินการแล้วมีหน่วยอื่นเข้าจับกุมโดยเป็นการปล่อยปละละเลย ผบ.จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

- โทรสาร ตร.ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร) / ๒๔๐ ๑๗ เม.ย.๕๖ ผบ.ต้องกำชับในเรื่องความประพฤติ วินัย จริยธรรม ในการประชุมประจำสัปดาห์หรือประจำวันอย่างต่อเนื่อง ผบ.๑๒๑๒/๓๗ เมื่ออบรมแล้วต้องบันทึกเป็นหลักฐาน ต้องสังเกตุการใช้จ่ายที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย มีรายจ่ายสูงกว่าเงินเดือนในลักษณะผิดปกติ หากผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิด ผบ.ที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามแนวทาง ไม่มีหลักฐานแสดงการแนะนำเสริมสร้างความประพฤติและวินัยจะถูกพิจารณาข้อบกพร่อง

- วิทยุ ตร.๐๐๐๑(ศปก.ตร)/๒๖๖ ๑๒ พ.ค.๕๖ ผบ.ต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับจากทุกช่องทาง โดยเฉพาะพฤติกรรมตำรวจ การพนัน ตู้ม้า จับยี่กี สถานบริการ ยาเสพติด หาก ตร.ลงไปตรวจสอบและจับกุม ผบ.ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบได้แก่ กรณีตำรวจจราจรแสวงหาผลประโยชน์ซ้ำหลายครั้งและเป็นเรื่องจริง สว.จร.ต้องรับผิดชอบ / การร้องเรียนหลายครั้งใน สน.สภ.เดียวกัน สว.หัวหน้าสายงานและ หน.สน.สภ.ต้องรับผิดชอบ / การร้องเรียนหลาย สน.สภ.หลายครั้งและเป็นเรื่องจริง ผบก.ต้องรับผิดชอบ"

 

[Home][เกี่ยวกับกองวินัย][งานวินัย][การดำเนินการ][ติดต่อสอบถาม][แผนที่เว็บไซต์]

Copyright (c) 2006 Disciplinary Division. All rights reserved.

[email protected]