ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อหารือ แนวทางปฏิบัติ หรือขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับงานด้านวินัย

พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข  โทร. 08-1645-1765

กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย  โทร. 0-2205-2935
ข่าว
Copyright © 2017 by Disciplinary Division  :  All Rights reserved  :  E-Mail: [email protected]

อาคาร 5 ชั้น 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330