ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อหารือ แนวทางปฏิบัติ หรือขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับงานด้านวินัย

พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข

โทร. 08-1645-1765

กลุ่มงานด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย

โทร. 0-2205-2935

ที่อยู่หน่วยงาน : กองวินัย อาคาร 5 ชั้น 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนน พระรามที่ 1
แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-205-2372 (เวรรักษาการณ์กองวินัย)
                             02-205-2656 (งานธุรการกำลังพล)
                             02-205-2368 (งานการเงินและพัสดุ)
                             02-205-2373 (งานนโยบายและแผน)
              02-205-2397 (งานดรรชนี)
              02-205-1699, 02-205-1700 (กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ)
02-252-7876 (กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย)
หมายเลขโทรสาร : 02-251-2645, 02-251-1038


ท่านสามารถตั้งกระทู้ซักถาม กรณีวินัยข้าราชการตำรวจ ได้ ที่นี่

กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ