กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
เพื่อใช้ในทางวิชาการประกอบการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย

๒.กรณีผู้ถูกกล่าวหาร่วมกันทำผิดแต่อยู่ต่างสังกัด ให้เสนอเรื่องให้ ผบ.ที่มีอำนาจดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเป็น ผู้ดำเนินการ
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาย้ายไปก่อนถูกดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดเดิม ไม่มีอำนาจดำเนินการทางวินัยแล้ว ต้นสังกัดปัจจุบันเท่านั้นที่มี อำนาจดำเนินการวินัย

๑๐.หาก ผบ.สั่งลงโทษทางวินัย (เช่น ลงโทษในข้อหาประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง) และได้รับการล้างมลทินไปแล้วไม่สามารถดำเนินการ ทางวินัยได้อีก หากต่อมาในภายหลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดจำคุกในเรื่องเดียวกัน ในกรณีได้รับโทษจำคุกในภายหลังนี้ ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่ได้รับการล้างมลทินแต่อย่างใด สามารถดำเนินการทางวินัยได้ เนื่องจากเป็นคนละฐานความผิดกองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ