Home
กองวินัยเกี่ยวกับกองวินัยงานวินัยการดำเนินการติดต่อสอบถามแผนที่เว็บไซต์

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณธรรม 4 ประการ

1.การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

2.การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น

3.การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

4.การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

 

ประวัติการก่อตั้ง กรมตำรวจ/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับบัญชา
พลตำรวจตรีเสถียร คูวิบูลย์ศิลป์
ผู้บังคับการ กองวินัย

ผู้บังคับบัญชา กองวินัย

สถานภาพกำลังพลและอำนาจหน้าที่

พลตำรวจตรีเสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ผู้บังคับการกองวินัย พร้อมข้าราชการตำรวจ กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

กองวินัย ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี 2557

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ
เรื่องสำคัญที่ควรทราบ
- ผบ.ตร.กำชับและสั่งการเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัย
ประชาสัมพันธ์

-ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจในสังกัดกองวินัย (ณ วันที่ 7 ต.ค.57)

-เรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX

-แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

- ตามที่มีการอ้างหนังสือ ที่ ตช 0127.4(วน.)/2742 ลง 17 พ.ค.2557 ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ว่า ตร.ออกระเบียบให้ถือปฏิบัติ นั้น กองวินัยตรวจสอบแล้วหนังสือดังกล่าวไม่ใช่หนังสือที่ ตร.หรือ วน.เวียนแจ้งแต่อย่างใด

- คู่มือการดำเนินการทางวินัยปรับปรุงล่าสุด ๒๕๕๗ ติดต่อเบอร์ 083-509-3799

- ตัวอย่างสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง / ปกหนังสือ

- กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งโยกย้าย

- การสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา

สอบราคา,ขายทอดตลาด

- สอบราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน

- ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

- สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

แผนและโครงการ

- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัย

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ร้องเรียน

ร้องเรียนข้าราชการตำรวจกองวินัยทุจริตต่อหน้าที่ ได้ที่เวปไซต์กองวินัย ตู้รับฟังความคิดเห็น

โทร. 0-2205-2372, 0-2205-2374 โทรสาร 0-2251-2645

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองวินัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองวินัย อาคาร19 ชั้น11 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข่าวสารตาม ม.9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ที่ประชาชนควรรู้

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

เรื่องสำคัญ

ควรทราบ

สรุปย่อสาระสำคัญของกฏหมาย ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย

แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย (ชุดที่ 1)

คำตอบแบบทดสอบความรู้ด้านวินัย (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย (ชุดที่ 2)

คำตอบแบบทดสอบความรู้ด้านวินัย (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย (ชุดที่ 3)

คำตอบแบบทดสอบความรู้ด้านวินัย (ชุดที่ 3)

แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย (ชุดที่ 4)

แนวทางในการปฏิบัติในการวางตัวเป็นกลางของข้าราชการตำรวจ

สถิติ

- สถิติข้าราชการตำรวจถูกดำเนินการทางวินัย ปี พ.ศ.2552

- สถิติข้าราชการตำรวจถูกดำเนินการทางวินัย ปี พ.ศ.2553

- สถิติข้าราชการตำรวจถูกดำเนินการทางวินัย ปี พ.ศ.2554

- สถิติข้าราชการตำรวจถูกดำเนินการทางวินัย ปี พ.ศ.2555

- สถิติข้าราชการตำรวจถูกดำเนินการทางวินัย ปี พ.ศ.2556

เรื่องน่ารู้

- หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ

กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาคาร 19 ชั้น 11 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์กลาง 0 2205 2372, 0 2205 2374 โทรสารกลาง 0 2251 2645

Copyright (c) 2006 Disciplinary Division. All rights reserved.