กฎ ก.ตร.
Homeเกี่ยวกับกองวินัยงานวินัยการดำเนินการติดต่อสอบถามแผนที่เว็บไซต์

พ.ร.บ. 
กฎ ก.ตร. 
ระเบียบ 
คำสั่ง ตร. 
แนวทางปฏิบัติ 
ระดับโทษ 
อุทธรณ์/ร้องทุกข์ 

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ว่าอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม  กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.2547

   -  ตารางอำนาจและอัตราการลงโทษข้าราชการตำรวจ

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2547   

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษเพิ่มขึ้น หรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม พ.ศ.2547

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ.2548


Copyright (c) 2006 Disciplinary Division. All rights reserved.

[email protected]