แนวทางปฏิบัติ
Homeเกี่ยวกับกองวินัยงานวินัยการดำเนินการติดต่อสอบถามแผนที่เว็บไซต์

พ.ร.บ. 
กฎ ก.ตร. 
ระเบียบ 
คำสั่ง ตร. 
แนวทางปฏิบัติ 
ระดับโทษ 
อุทธรณ์/ร้องทุกข์ 

 ด้านการดำเนินการทางวินัย

หนังสือ สร. ที่ 0904/ว4 ลง 18 มี.ค.09 เรื่องการสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ

หนังสือ สร. ที่ 0905/ว9 ลง 6 ต.ค.09 เรื่องการสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ

หนังสือ คด. ที่ 0503(พ)/27613 ลง 19 พ.ย.23 เรื่องห้ามมิให้ตั้งข้าราชการตำรวจระหว่างการศึกษาอบรมเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัย

หนังสือ นร ที่ 0612/ว1 ลง 24 ม.ค.29 เรื่องการให้ถ้อยคำในการสอบสวน

หนังสือ นร ที่ 0611/ว6 ลง 28 ก.ค.29 เรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน

หนังสือ นร ที่ 0206/ว218 ลง 25 ธ.ค.41 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน กล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำความผิดวินัย

หนังสือ ตร. ที่ ตช 0006.43/134 ลง 13 ม.ค.47 เรื่องแนวทางการดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับ ป.ป.ช.

หนังสือ ตร. ที่ 0032.611/6080 ลง 10 พ.ย.48 เรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเข้าสนามม้า

หนังสือ ตร. ที่ ตช 0011.2/449 ลง 23 ม.ค.49 เรื่องกำชับกรณีข้าราชการตำรวจเข้าจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์

 

  ด้านการลงโทษทางวินัย

หนังสือ นว. ที่ 208/2496 ลง 3 ก.ย.46 เรื่องแนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

หนังสือ สร ที่ 0206/ว20 ลง 15 มี.ค.09 เรื่องการเสพสุราของข้าราชการ

หนังสือ นร ที่ 0611/ว2 ลง 30 ม.ค.28 เรื่องแนวทางในการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

หนังสือ นร ที่ 0611/ว3 ลง 25 มี.ค.28 เรื่องการสั่งลงโทษข้าราชการ    

หนังสือ นร ที่ 0201/ว103 ลง 4 มิ.ย.28 เรื่องการลงโทษผู้ละทิ้งหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ

หนังสือ มท. ที่ 0203.3/ว4402 ลง 6 พ.ย.34 เรื่องมาตรฐานโทษทางวินัย (เหตุอันควรปราณีลดหย่อนผ่อนโทษ)

หนังสือ ตร. ที่ 0006.42/11316 ลง 15 ต.ค.42 เรื่องกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งว่ากล่าวตักเตือน

หนังสือ ตร. ที่ ตช 0006.42/9020 ลง 28 ต.ค.47 เรื่องการพิจารณาลงโทษข้าราชการข้าราชการตำรวจ

หนังสือ ตร. ด่วนมาก ที่ 0007.23/10212 ลง 9 ธ.ค.47 เรื่องกำชับแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุที่มีข้าราชการตำรวจเกี่ยวข้อง

 

 เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนข้าราชการที่ถูกดำเนินการทางวินัยด้านการลงโทษทางวินัย

หนังสือ มท ที่ 41325/2503 ลง 12 ก.ย.03 เรื่องการจ่ายเงินเดือนข้าราชการที่ไม่ยอมรับทราบคำสั่งให้ออกจากราชการ

หนังสือ สร ที่ 0403/ว4 ลง 16 ม.ค.15 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลคดีอาญา

หนังสือ กค. ที่ 0504/14556 ลง 25 พ.ค.20 เรื่องข้าราชการซึ่งมีกรณีต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายเสียก่อนได้รับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทำผิดวินัย

หนังสือ กค. ที่ 0503/30066 ลง 17 ก.ย.22 เรื่องการจ่ายเงินเดือนระหว่างพักราชการให้แก่ข้าราชการ

หนังสือ สร ที่ 0203/ว214 ลง 10 พ.ย.23 เรื่องเงินเดือนของข้าราชการที่ถูกสั่งลงโทษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หนังสือ กค. ที่ 0504/46591 ลง 11 พ.ย.24 เรื่องการสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ

หนังสือ ตร. ที่ 0503(พ)/10654 ลง 26 พ.ค.25 เรื่องการสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ

หนังสือ กค. ที่ 0503/48191 ลง 26 ก.ย.26 เรื่องการจ่ายเงินเดือนระหว่างพักราชการให้แก่ผู้ถูกสั่งพักราชการเต็มจำนวน

 


Copyright (c) 2006 Disciplinary Division. All rights reserved.

[email protected]