การดำเนินการ
Homeเกี่ยวกับกองวินัยงานวินัยการดำเนินการติดต่อสอบถามแผนที่เว็บไซต์

ลำดับ

เรื่อง

พ.ร.บ., กฎ, ระเบียบ, คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

1

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

- พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

- พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

2

การสืบสวนข้อเท็จจริง

- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556

- ห้ามตั้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นกก.

- การให้ถ้อยคำกลับไปกลับมา

- การรอฟังผลคดีอาญาประกอบการพิจารณาลงโทษ

- แนวทางปฏิบัติกรณีบัตรสนเท่ห์ร้องเรียน

- ตัวอย่างสำนวนการสืบสวนฯ กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการ

- แผนผังขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง

- หนังสือ ตร.การขอขยายระยะเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงให้คณะกก.สืบสวนหรือผู้สืบสวนขออนุมัติก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 15 วัน

- หนังสือ ตร.เมื่อ ผบ.ได้รับรายงานการจับกุมอบายมุข ให้ตรวจสอบให้ปรากฏก่อนว่าผู้ใดบ้างเป็นผู้รับผิดชอบที่จะต้องถูกพิจารณาความบกพร่องตามคำสั่ง ตร.234/48 แล้วจึงจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกก.สืบสวนโดยระบุชื่อและตำแหน่งผู้ถูกพิจารณาให้ชัดเจน

3

กรณีไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน

- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

4

การสอบสวนทางวินัย

- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาและแบบฟอร์ม

- กฎก.ตร.ว่าด้วยคณะกก.พิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ

- ห้ามตั้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นกก.

- การให้ถ้อยคำกลับไปกลับมา

- คุณสมบัติของกรรมการสอบสวน

-การรอฟังผลคดีอาญาประกอบการพิจารณาลงโทษ

- ตั้งกรรมการสอบสวนก่อนลาออกมีผล (ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2550)

-การตั้งกรรมการสอบสวนกรณีทำผิดวินัยร้ายแรงร่วมกัน (ไม่ต้องแยกสำนวน)

-ตัวอย่างสำนวนการสอบสวน

-แผนผังขั้นตอนการสอบสวนทางวินัย

5

การพักราชการและออกจากราชการไว้ก่อน

- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและแบบฟอร์ม

- โทรสาร ตร.กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทุกราย

- หนังสือ ตร.กรณีต้องหาคดีอาญาแล้วหลบหนี หากจะสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้พิจารณาสั่งเมื่อพ้นสิบห้วันแล้วตั้งแต่หลบหนี

6

ระยะเวลาพิจารณาสั่งการทางวินัยและการกลับคืนสู่ฐานะเดิม

- ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเหตุจำเป็นในการขยายระยะเวลาการพิจารณาสั่งการทางวินัย

- แบบฟอร์มคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจกลับคืนสู่ฐานะเดิม

7

อำนาจการลงโทษ

- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษฯ และตารางอำนวจฯ การลงโทษ

- ตารางอำนาจและอัตราการลงโทษข้าราชการตำรวจ

8

วิธีการออกคำสั่งลงโทษ

- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษและแบบฟอร์คำสั่ง

-กฎก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับสู่ฐานะเดิม

- ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวันออกจากราชการฯ

- หนังสือ ก.พ.กรณีคำสั่งลงโทษที่มีการลดหย่อนผ่อนโทษ

9

ระดับโทษและบางกรณีที่มีการสั่งเป็นการเฉพาะ

- ระดับโทษไม่ร้ายแรงของ ตร. (Pdf)

- ระดับโทษวินัยร้ายแรงของ ก.ตร. (Pdf)

- ความหมายและแนวทางการลงโทษของ ก.ตร.ในความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

- ระดับโทษกรณีพิมพ์ลายนิ้วมือ, หมายจับ, ตำหนิรูปพรรณ

-ระดับโทษกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการจับกุมผู้ใช้รถใช้ถนน

-แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา(1)

-แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา(2)

-แนวทางพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

- การจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์

- การเข้าสนามม้า

-การละทิ้งหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ

-กรณีบกพร่องในการป้องกันปราบปรามอบายมุข (คำสั่ง ตร.234/48,149/54)

- มาตรการควบคุม ตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา(คำสั่ง ตร.419/56)

- การให้ข่าว แถลงข่าว สัมภาษณ์สื่อมวลชน (คำสั่ง ตร.855/48,465/50)

- กรณีปรากฏข่าวทางสื่อมวลชน เป็นที่สนใจประชาชนโดยมีข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง

- การเรียกเก็บเงินค่าตู้จุดตรวจ (ตู้แดง)

- ขาดหรือละเลยไม่เข้าร่วมแผนต่างๆ

-พงส.รับแจ้งความแล้วไม่รับคำร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา

-การดำเนินการเกี่ยวกับรถที่จอดไว้ตามสถานีตำรวจและหน่วยงานต่าง ๆ ของ ตร.

- การตัดต้นไม้, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง

-การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

-การกวดขันดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องสงสัยอาจเป็นโรคหรืออาการทางระบบจิตประสาท

-ได้รับจัดสรรหรือโอนงบฯ แล้วไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ เป็นเหตุให้งบพับไป

-ห้ามปล่อยเงินกู้นอกระบบหรือเข้าไปเกี่ยวข้องคุ้มครองทวงหนี้ให้แก่ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ

-เจตนาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง

-ไม่ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาให้กว้างขวางเปิดเผยแพร่หลายตามระเบียบการพัสดุ

-ห้ามข้าราชการตำรวจเข้าร่วมชุมนุม กรณีการชุมนุมซึ่งมีลักษณะไม่อาจกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญ ม.68 (ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย)

-กำชับข้าราชการตำรวจและผู้บังคับบัญชาไม่ให้เกี่ยวข้องหรือปล่อยประละเลยในเรื่องการค้ามนุษย์ บังคับขอทาน แรงงานเด็ก สถานบริการ บ่อนการพนัน ตู้ม้า ค้าประเวณี

10

การลดหย่อนผ่อนโทษ

-หลักการพิจารณาความผิด กำหนดโทษและลงโทษวินัยฯ

-บันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการตำรวจ

11

การว่ากล่าวตักเตือน

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งว่ากล่าวตักเตือน

- แบบฟอร์มบันทึกว่ากล่าวตักเตือน

12

การอุทธรณ์

- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

- ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเหตุจำเป็นในการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ

-สรุปหลักการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

- แผนผังการดำเนินการอุทธรณ์ (pdf)

13

การร้องทุกข์

-  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการร้องทุกข

สรุปหลักการร้องทุกข์

- แผนผังการดำเนินการร้องทุกข์ (pdf)

14

การถอดยศ

- ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการถอดยศ

15

เงินเดือนของผู้ถูกดำเนินการทางวินัย

-พ.ร.บ.เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการพ.ศ.2502

-พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือนฯ พ.ศ.2535

-การจ่ายเงินเดือนข้าราชการที่ไม่ยอมรับทราบคำสั่งให้ออกจากราชการ

-การจ่ายเงินเดือนระหว่างควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาล

-เงินเดือนของผู้ที่ถูกสั่งลงโทษโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายและระเบียบการจ่ายเงินฯ

-การจ่ายเงินเดือนกรณีศาลปกครองวินิจฉัยว่าคำสั่งลงโทษไม่ชอบด้ายกฎหมายและให้เพิกถอนคำสั่ง

-ถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยกรณีถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยร้ายแรง

-จะพิจารณาเงินเดือนได้เมื่อคดีหรือกรณีวินัย รวมทั้งการร้องทุกข์ อุทธรณ์ ถึงที่สุดแล้ว

-ก.คลังขอความร่วมมือระบุในคำสั่งให้ออกจากราชการให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการพิจารณาบำเหน็จบำนาญ

-การจ่ายเงินเดือนระหว่างพักราชการให้ผู้ถูกสั่งพักราชการเต็มจำนวน

-การคืนเงินเดือนที่ถูกตัดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษใหม่

-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติสิทธิประโยชน์หลังถูกดำเนินการทางวินัยฯ และตัวอย่างหนังสือถึงนายกฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกพักราชการ

-พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

-การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง,ต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา

-การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ ประเภทผู้ป่วยในกรณีถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ระเบียบ ก.คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545)

-การขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง,ต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด

16

การรายงานและการมอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย

-ระเบียบก.ตร.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย(การรายงานและกรณีถึงที่สุดของการดำเนินการทางวินัย)

- คำสั่ง ตร.436/48 มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัยฯ

- แผนผังการดำเนินการตามคำสั่ง ตร.436/48 มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ

17

กรณีเกี่ยวกับ ป.ป.ช.

- แนวทางการดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับ ป.ป.ช.

- หนังสือ ตร. แนวทางปฏิบัติการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่าง ตร. และ ป.ป.ช.

- ระเบียบ ตร. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตาม กม.ว่าด้วย ป.ป.ช..

- พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช.พ.ศ.2542,พ.ศ.2554

- พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551

- คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

- อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.(มาตรา 250 แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550)

- อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.(ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ 31)

- การรอฟังผลการชี้มูลความผิดของ ป.ป.ช.ในการพิจารณาสั่งการทางวินัย (คำสั่ง ตร.436/2548 ข้อ 13)

- ประกาศ ป.ป.ช.เรื่องตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

- ป.ป.ช.ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างไต่สวนไม่ควรนำไปเป็นเหตุผลในทางที่เป็นโทษแก่เจ้าหน้าที่

18

ประจำหรือสำรองราชการ

- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำตร.ฯหรือสำรองราชการ

- มติ ก.ตร.ถูกออกจากราชการและต่อมาได้รับการพิจารณาจากองค์กรหรือศาลปกครองหรือโดยผลของกฏหมายหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิมให้ใช้วิธีการสั่งให้ประจำส่วนราชการได้

19

การสั่งให้ออกจากราชการ

-กฎก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-กฎก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ

-กฎก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547

-กฎก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2549 (ฉบับที่2)

-การพิจารณาสั่งให้ออกหย่อนความสามารถหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมตามที่ปรากฎในระดับโทษ ก.ตร.และ ตร.

-การตั้งคณะกรรมการสอบสวนฐานประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ กรณีวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง

-ระเบียบ ตร.การออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย,กรณีสมัครไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ

20
การควบคุม เสริมสร้างความประพฤติและวินัย

- คำสั่ง ตร.1212/37 มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัย

- คำสั่ง ตร.1332/40 แก้ไขคำสั่ง ตร.1212/37

- หนังสือ ตร.กำชับเรื่องการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัยโดยต้องมีสถิติจัดประชุมอบรมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การแบ่งกลุ่มตามคำสั่ง 1212/2537 กลุ่มละ 4-5 คน สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีทรัพย์สินเกินฐานะ รีบติดตามตัวผู้ที่ขาดราชการในทันที

-หนังสือ ตร. กำชับการปฏิบัติ,โทษของผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด, การรายงานตามคำสั่ง ตร.1212/37

- หนังสือ ตร. การสร้างจิตสำนึกด้วยการจัดประชุมอบรม และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

- กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ และแนวทางการรายงานฯ

- ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยฯ และการรายงานตามระเบียบ ก.ตร.ฯ

21

ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี

 

- ลักษณะที่ 1 ความประพฤติและระเบียบวินัย

- บทที่ 1 การสอบสวนกรณีข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการอื่น

- บทที่ 2 วิธีปฏิบัติเมื่อข้าราชการตำรวจกระทำผิดอาญา

- บทที่ 3 การรายงานเมื่อข้าราชการตำรวจต้องคดี

- บทที่ 4 การใช้แบบพิมพ์และการเรียงลำดับเอกสารในสำนวน

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.2528

- คำสั่ง ตร.ที่ 382/2555 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประสานงานพนักงานอัยการแก้ต่างคดีอาญา

- หนังสือ ตร.28 ส.ค.55 ให้ผู้รายงานตนต้องหาคดีอาญารายงานเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพิ่มเติมเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลของผู้รายงานตน ตาม ป.ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่1 บทที่3 ในการรายงานตนต้องหาคดีอาญาทุกครั้ง

[Home][เกี่ยวกับกองวินัย][งานวินัย][การดำเนินการ][ติดต่อสอบถาม][แผนที่เว็บไซต์]

Copyright (c) 2006 Disciplinary Division. All rights reserved.

vinai_police@royalthaipolice.go.th